Category

Amazon Web Services

Official and community-built utilities for working with Amazon's AWS cloud services

Project Score
aws-sdk
21.55173,005,8162,9599352011-07-142019-08-161,094
aws-sdk-core
20.96167,457,5862,9599352013-11-042019-08-16298
aws-sdk-resources
18.13141,137,9032,9599352014-09-252019-08-1622
fog
8.5538,536,5084,2231,4382009-09-042019-06-18475
aws-sdk-v1
7.5835,250,0922014-08-262017-04-03105
aws-sdk-s3
6.7835,601,5462,9599352016-12-052019-07-25196
aws-sdk-kms
6.6534,406,2232,9599352016-12-052019-07-2521
aws-sdk-ec2
6.0128,450,8222,9599352016-12-052019-08-1564
aws-sdk-dynamodb
5.5424,114,4752,9599352016-12-052019-07-2546
aws-sdk-sqs
5.5123,793,9102,9599352016-12-052019-07-2547
aws-sdk-ssm
5.5023,743,1822,9599352016-12-052019-07-2530
aws-sdk-sns
5.4723,463,6412,9599352016-12-052019-07-2529
aws-sdk-cloudformation
5.4523,288,2082,9599352016-12-052019-07-2530
aws-sdk-route53
5.4222,944,2702,9599352016-12-052019-07-3016
aws-sdk-cloudwatch
5.4022,795,1562,9599352012-06-152019-08-1216
aws-sdk-iam
5.3822,626,0172,9599352016-12-052019-07-2519
aws-sdk-rds
5.3822,609,7922,9599352016-12-052019-07-2510
aws-sdk-kinesis
5.3622,459,5562,9599352016-12-052019-07-2511
aws-sdk-ecs
5.3422,211,7802,9599352016-12-052019-08-1619
aws-sdk-elasticloadbalancing
5.3222,059,1762,9599352016-12-052019-07-2511
aws-sdk-lambda
5.3222,025,9472,9599352016-12-052019-07-2512
aws-sdk-autoscaling
5.3222,019,9882,9599352016-12-052019-08-1217
aws-sdk-cloudwatchlogs
5.3121,958,0242,9599352016-12-052019-07-2614
aws-sdk-configservice
5.2921,785,2372,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-ses
5.2821,663,9512,9599352016-12-052019-07-2511
aws-sdk-elasticloadbalancingv2
5.2721,623,9332,9599352016-12-052019-07-2516
aws-sdk-codebuild
5.2621,491,8722,9599352016-12-102019-08-083
aws-sdk-ecr
5.2621,476,1642,9599352016-12-052019-07-259
aws-sdk-glue
5.2621,445,1982,9599352017-08-142019-08-151
aws-sdk-redshift
5.2621,444,9342,9599352016-12-052019-08-094
aws-sdk-firehose
5.2521,425,0602,9599352016-12-052019-07-258
aws-sdk-apigateway
5.2421,342,5072,9599352016-12-052019-07-257
aws-sdk-organizations
5.2421,289,5252,9599352017-03-072019-07-253
aws-sdk-appstream
5.2321,253,6552,9599352016-12-102019-07-251
aws-sdk-codedeploy
5.2321,204,6212,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-storagegateway
5.2321,253,1752,9599352016-12-052019-08-151
aws-sdk-iot
5.2321,175,6612,9599352016-12-052019-08-091
aws-sdk-servicecatalog
5.2321,220,4082,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-cloudfront
5.2321,257,8172,9599352016-12-052019-07-257
aws-sdk-acm
5.2221,153,0752,9599352016-12-052019-07-255
aws-sdk-codecommit
5.2221,107,0022,9599352016-12-052019-08-152
aws-sdk-rekognition
5.2221,134,7312,9599352016-12-102019-08-121
aws-sdk-databasemigrationservice
5.2221,149,4622,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-pinpoint
5.2221,144,0502,9599352016-12-102019-07-251
aws-sdk-devicefarm
5.2221,076,7302,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-elasticbeanstalk
5.2221,088,5562,9599352016-12-052019-07-255
aws-sdk-polly
5.2121,009,1112,9599352016-12-102019-07-304
aws-sdk-waf
5.2121,022,1682,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-applicationautoscaling
5.2121,040,6622,9599352016-12-052019-08-124
aws-sdk-elasticsearchservice
5.2121,068,9822,9599352016-12-052019-07-256
aws-sdk-batch
5.2121,007,6122,9599352017-01-242019-08-061
aws-sdk-cognitoidentityprovider
5.2121,058,7892,9599352016-12-052019-07-253
aws-sdk-cloudwatchevents
5.2121,030,3142,9599352016-12-052019-07-254
aws-sdk-athena
5.2121,052,6332,9599352017-05-232019-08-155
aws-sdk-directconnect
5.2020,927,3802,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-workspaces
5.2020,931,3472,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-elasticache
5.2020,934,7002,9599352016-12-052019-07-254
aws-sdk-applicationdiscoveryservice
5.2020,939,7412,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-greengrass
5.2020,912,6282,9599352017-06-262019-07-261
aws-sdk-codepipeline
5.2020,942,8422,9599352016-12-052019-07-253
aws-sdk-states
5.2020,922,5762,9599352017-05-052019-07-251
aws-sdk-wafregional
5.2020,946,8592,9599352016-12-102019-07-251
aws-sdk-emr
5.2020,916,1092,9599352016-12-052019-08-161
aws-sdk-lightsail
5.2020,899,8022,9599352016-12-102019-07-252
aws-sdk-efs
5.2020,891,1392,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-opsworkscm
5.2020,909,6932,9599352016-12-102019-08-081
aws-sdk-gamelift
5.1920,849,3652,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-budgets
5.1920,867,9112,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-swf
5.1920,833,2422,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-inspector
5.1920,819,7062,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-opsworks
5.1920,808,8912,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-glacier
5.1920,844,9222,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-directoryservice
5.1820,738,7612,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-elastictranscoder
5.1820,726,5012,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-xray
5.1820,716,3582,9599352016-12-102019-07-253
aws-sdk-snowball
5.1820,716,6342,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-clouddirectory
5.1820,714,6892,9599352017-03-072019-07-251
aws-sdk-mturk
5.1820,726,6642,9599352017-03-072019-07-251
aws-sdk-lexmodelbuildingservice
5.1820,705,0612,9599352017-04-262019-07-253
aws-sdk-health
5.1820,744,5012,9599352016-12-102019-07-251
aws-sdk-cloudtrail
5.1820,719,3962,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-lex
5.1720,675,9392,9599352017-05-052019-08-093
aws-sdk-iotdataplane
5.1720,608,8452,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-kinesisanalytics
5.1720,689,6282,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-sms
5.1720,619,7952,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-shield
5.1720,674,1882,9599352016-12-102019-07-251
aws-sdk-route53domains
5.1720,658,8512,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-cloudhsm
5.1720,660,9542,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-cloudhsmv2
5.1720,649,6712,9599352017-08-142019-07-252
aws-sdk-cloudsearchdomain
5.1720,637,1582,9599352016-12-052019-07-253
aws-sdk-cognitoidentity
5.1720,622,4322,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-costandusagereportservice
5.1720,698,4182,9599352017-03-072019-07-252
aws-sdk-dax
5.1720,626,7472,9599352017-06-262019-07-251
aws-sdk-migrationhub
5.1720,624,6572,9599352017-08-142019-07-251
aws-sdk-marketplacemetering
5.1720,651,2542,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-machinelearning
5.1720,643,8482,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-marketplaceentitlementservice
5.1620,568,2162,9599352017-05-052019-07-251
aws-sdk-cloudsearch
5.1620,607,6722,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-cognitosync
5.1620,582,4182,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-datapipeline
5.1620,581,5922,9599352016-12-052019-07-253
aws-sdk-importexport
5.1620,567,2162,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-lambdapreview
5.1620,563,4472,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-marketplacecommerceanalytics
5.1620,562,9332,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-resourcegroupstaggingapi
5.1620,600,9142,9599352017-04-262019-07-251
aws-sdk-simpledb
5.1620,595,2712,9599352016-12-052019-07-252
aws-sdk-support
5.1620,560,3512,9599352016-12-052019-07-251
aws-sdk-workdocs
5.1620,606,9202,9599352017-03-092019-07-251
aws-sdk-codestar
5.1520,458,9052,9599352017-04-262019-07-251
aws-sdk-mobile
5.1320,294,4822,9599352017-09-012019-07-251
aws-sdk-costexplorer
5.0019,053,5952,9599352017-11-202019-07-261
aws-sdk-sagemaker
5.0019,033,1612,9599352017-11-292019-07-251
aws-sdk-medialive
5.0019,110,3262,9599352017-11-272019-07-251
aws-sdk-mediaconvert
4.9918,940,0402,9599352017-11-272019-08-092
aws-sdk-alexaforbusiness
4.9818,857,0202,9599352017-11-302019-07-251
aws-sdk-comprehend
4.9618,692,5652,9599352017-11-292019-07-252
aws-sdk-pricing
4.9618,665,6112,9599352017-11-072019-07-252
aws-sdk-mediapackage
4.9518,615,9982,9599352017-11-272019-07-251
aws-sdk-resourcegroups
4.9418,526,5372,9599352017-11-302019-07-251
aws-sdk-mq
4.9418,558,0032,9599352017-11-292019-07-251
aws-sdk-mediastore
4.9418,545,1582,9599352017-11-272019-07-251
aws-sdk-appsync
4.9318,454,9442,9599352017-11-292019-08-131
aws-sdk-kinesisvideo
4.9318,462,7302,9599352017-11-292019-07-251
aws-sdk-kinesisvideoarchivedmedia
4.9318,415,1102,9599352017-11-292019-07-251
aws-sdk-serverlessapplicationrepository
4.9318,468,5732,9599352017-11-302019-07-251
aws-sdk-guardduty
4.9318,456,9142,9599352017-11-292019-08-091
aws-sdk-kinesisvideomedia
4.9218,334,0262,9599352017-11-292019-07-251
aws-sdk-mediastoredata
4.9218,337,7522,9599352017-11-272019-07-251
aws-sdk-translate
4.9218,357,6712,9599352017-11-292019-07-251
aws-sdk-cloud9
4.9218,341,6372,9599352017-11-302019-07-251
aws-sdk-sagemakerruntime
4.9118,278,3782,9599352017-11-292019-07-251
aws-sdk-iotjobsdataplane
4.9118,282,6532,9599352017-11-292019-07-251
aws-sdk-servicediscovery
4.9118,253,6202,9599352017-12-052019-07-252
aws-sdk-workmail
4.9018,120,8342,9599352017-12-122019-07-251
aws-sdk-transcribeservice
4.8517,696,0582,9599352018-01-192019-07-251
aws-sdk-autoscalingplans
4.8117,329,9902,9599352018-01-172019-07-251
aws-sdk-secretsmanager
4.7316,570,2782,9599352018-04-042019-07-258
aws-sdk-acmpca
4.6515,838,3432,9599352018-04-042019-07-251
aws-sdk-connect
4.6515,810,6632,9599352018-03-302019-07-251
aws-sdk-fms
4.6415,701,8162,9599352018-04-042019-07-251
aws-sdk-iotanalytics
4.5715,112,0842,9599352018-04-232019-07-251
aws-sdk-iot1clickprojects
4.5014,445,9032,9599352018-05-142019-07-251
aws-sdk-iot1clickdevicesservice
4.5014,446,3092,9599352018-05-142019-07-251
aws-sdk-neptune
4.4714,155,0542,9599352018-05-312019-07-251
aws-sdk-mediatailor
4.4614,041,1222,9599352018-06-012019-07-251
aws-sdk-eks
4.4614,086,5332,9599352018-06-042019-07-252
aws-sdk-pi
4.4614,088,5432,9599352018-05-292019-07-251
aws-sdk-macie
4.3713,233,7952,9599352018-06-212019-07-251
aws-sdk-dlm
4.3412,968,5942,9599352018-07-122019-07-251
aws-sdk-signer
4.2011,661,4012,9599352018-08-272019-07-251
aws-sdk-chime
4.0310,089,6702,9599352018-10-302019-07-251
aws-sdk-pinpointemail
4.019,878,2452,9599352018-11-062019-07-251
aws-sdk-pinpointsmsvoice
3.989,629,4832,9599352018-11-152019-07-251
aws-sdk-s3control
3.979,499,3702,9599352018-11-152019-07-251
aws-sdk-route53resolver
3.979,457,7602,9599352018-11-152019-07-252
aws-sdk-rdsdataservice
3.969,430,6722,9599352018-11-202019-07-252
aws-sdk-ram
3.969,421,2032,9599352018-11-152019-07-251
aws-sdk-quicksight
3.969,423,2182,9599352018-11-202019-07-251
aws-sdk-mediaconnect
3.939,081,4192,9599352018-11-282019-07-261
aws-sdk-transfer
3.929,054,0862,9599352018-11-262019-07-252
aws-sdk-globalaccelerator
3.928,989,3972,9599352018-11-272019-07-251
aws-sdk-robomaker
3.929,061,9202,9599352018-11-262019-08-161
aws-sdk-appmesh
3.929,010,7802,9599352018-11-292019-08-151
aws-sdk-amplify
3.928,994,1542,9599352018-11-262019-07-251
aws-sdk-kafka
3.918,935,8822,9599352018-11-292019-07-252
aws-sdk-datasync
3.918,956,3642,9599352018-11-262019-08-061
aws-sdk-kinesisanalyticsv2
3.908,875,4292,9599352018-11-282019-07-251
aws-sdk-comprehendmedical
3.908,841,6482,9599352018-11-282019-07-251
aws-sdk-securityhub
3.908,872,1202,9599352018-11-282019-07-252
aws-sdk-fsx
3.908,861,6222,9599352018-11-282019-07-251
aws-sdk-licensemanager
3.898,757,6392,9599352018-11-292019-07-251
aws-sdk-sfn
2.957,4312,9599352016-12-102017-05-090
aws-sdk-code-generator
2.954762,9599352016-12-102016-12-100
aws-sdk-lexruntimeservice
2.951,2362,9599352017-03-072017-05-090
right_aws
1.938,952,1642007-08-152013-06-13108
aws-s3
1.135,235,0182006-11-282012-05-29229
aws-ses
0.642,854,200527682011-01-262014-10-1310
s3
0.511,978,0392541032009-10-092018-06-2227
aws-sdk-rails
0.452,795,428274222015-03-172019-02-143
amazon-ec2
0.45909,064440952006-12-142010-11-2143
aws
0.441,928,016234752009-05-102014-06-2726
humidifier
0.0334,8214472016-06-202019-07-252
ec2-blackout
0.0216,4281852012-10-162016-06-080
vfs
0.0168,7832011-02-012013-05-058
aws-sdk-utils
0.0128,970112016-03-092019-01-021
amazon-ses
0.0113,9441232011-01-262011-05-200
aws-sdk-elb-tagging
0.005,6112014-09-012015-04-290
aws-sdk-v1-reinteractive
0.004682018-05-092018-05-090
s3utils
0.0013,673102012-08-072012-12-130
aws-sdk-enhanced
0.003,392002015-05-192015-05-190
aws-sdk-euca
0.003,0672013-05-032013-05-030